WNZ-297 パイパン中○生ロ●ータ中出し性交 長谷川しずく

WNZ-297 パイパン中○生ロ●ータ中出し性交 長谷川しずく

又豉,食中之常用。 如梧桐子者,以二大豆准之。

治龋齿,女子阴中内伤,皮间实积。 养肝胆气,安五脏,定志,益精,利九窍,除伏热,肠,止渴,醒酒,小便黄赤,治恶疮,下部疮,平胃气,令人嗜食轻身。

主通鼻耳气,肠不足。 而时行病起,食之多复,又喜令人霍乱。

生广焦国卷山,青色润泽。其肪涂玉则刻之如蜡,故云能合玉石,但肪不可多得。

 以朱饲之,满三斤,杀,干末以涂女子身,有交接事便脱,不尔如赤志,故谓守宫。或云药有五味,以通五脏。

主治咳逆上气,寒热,鼠,恶疮,邪气。主痹,止血,益气力。

Leave a Reply